Drone

Total Posts : 1 post

Article

The Drone Age หน้าปก TIME magazine ที่สร้างด้วย Drone 958 ตัว

หน้าปก TIME magazine เดือนนี้ ถูกสร้างด้วย Drone 958 ตัว นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ TIME ที่ใช้ Drone สร้างหน้าปก และต้องใช้ Drone อีกตัวในการถ่ายภาพ ความยากของงานนี้ไม่ใช่แค่ความพอดีของตำแหน่ง แต่มีเรื่องของเวลาด้วย อย่างที่เรารู

03 มิ.ย. 18 1 min read