Hapiness

Total Posts : 1 post

The Shape of Hapiness

เมื่อไหร่ชีวิตถึงจะมีความสุข? ถ้าคุณอายุเลยยี่สิบต้น ๆ มาแล้ว คุณต้องรออีกทีหลังจากอายุ 50 ขึ้นไป!!! Research พบว่ามนุษย์เรามีความสุขในชีวิตเป็นรูป U shape.. คือเราจะมีความสุขสุด ๆ ในช่วงปลาย teenage ถึ

09 พ.ค. 18 1 min read