Lonely Economy

Total Posts : 1 post

Creative Talk

Lonely Economy โลกของคนโสดที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม

CT VOCAB. กับคำศัพท์ในวันนี้ที่เราเอามาแนะนำ คือคำว่า Lonely Economy  Lonely Economy หรือเศรษฐกิจคนโสด เป็นอีกกลุ่มประชากร ที่เราไม่อยากให้นักการตลาดมองข้าม เพราะจากผลวิจัยของ EIC จากธนาคารไทยพานิชย์ ได้บอกให้เรารู้ว่า 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2019 คนไทยมีอัตราในการแต่

04 พ.ย. 21 1 min read