New Data

Total Posts : 1 post

Data

มอง Data ก็รู้ใจ ผ่านการตลาดแบบ Hyper Personalization

‘ไม่ใช่แค่จำชื่อได้ แต่รู้ด้วยว่าเราชอบอะไร ไม่ชอบอะไร’ ถ้าเป็นคนคุยที่กำลังจีบ ๆ กันอยู่ ถ้ารู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ ก็สอบผ่านได้เลย! เช่นเดียวกันกับการทำการตลาดแบบ Hyper Personalization ที่ไม่ใช่แค่รู้จักเราแบบผิวเผินอีกต่อไป

05 มิ.ย. 20 1 min read