แจก 51 Prompt ช่วยหาไอเดีย วางแผนบริหาร ใครใช้ ChatGPT แชร์ไว้ได้เลย! รู้ไว้ช่วยประหยัดเวลาอย่างแน่นอน

ชั่วโมงนี้ คงไม่มี AI ตัวไหนฮอตฮิตไปกว่า ChatGPT อีกแล้ว เพราะพี่แกสามารถถามตอบ ตรวจโค้ด เขียนอีเมล เรียงความ ซึ่งทำให้ ChatGPT กลายเป็นหนึ่งในแอปที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ นอกเหนือจากนั้น เราก็พบว่าในหลายองค์กรก็ได้เริ่มใช้ ChatGPT มาช่วยเหลือในการทำงานแล้ว

Last updated on ก.ค. 14, 2023

Posted on ก.ค. 14, 2023

ChatGPT ไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยในการทำงานเท่านั้น แต่ในฝั่งธุรกิจ พี่แกยังสามารถช่วยคิดไอเดีย เพิ่มผลผลิต ประหยัดเวลา ปรับปรุงการสื่อสาร ช่วยในการตัดสินใจ ไปจนถึงหาโซลูชันใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ChatGPT ก็เหมือนกับไม้กายสิทธิ์ เพราะถ้าเราไม่รู้คำสั่งหรือ prompts ที่เหมาะสม สิ่งนี้ก็จะกลายเป็นแค่ Search Engine ธรรมดา วันนี้เราจึงหยิบ 51 Prompt ช่วยทำธุรกิจจาก Great ai prompts มาฝากกัน


🌐 1. Prompts ในการหาไอเดียเพื่อสร้างธุรกิจ 🌐

 • “Generate a list of 10 innovative business ideas in the [industry] sector.”
 • “Suggest three niche markets within the [industry] that have growth potential.”
 • “Identify five current trends in the [industry] and how a new business could capitalize on them.”
 • “Analyze the top three competitors in the [industry] and suggest unique selling points for a new business.”
 • “Propose five business ideas that focus on sustainability and social impact.”
 • “Create a list of 10 low-cost business ideas that can be started with minimal investment.”
 • “Suggest three business ideas that cater to the remote work and freelancing market.”
 • “Identify five business opportunities arising from recent technological advancements.”
 • “Provide three business ideas that can help solve common problems faced by small business owners.”
 • “List five business ideas that can leverage the growing popularity of online shopping.”

🌐 2. Prompts ช่วยบริหารเวลา และจัดการชีวิต 🌐

 • “Suggest five productivity tools that can help streamline my daily business tasks.”
 • “List three strategies to effectively manage time for a small business owner.”
 • “Identify five techniques to improve focus and reduce distractions while working.”
 • “Propose a daily routine for an entrepreneur to maximize productivity.”
 • “Recommend three methods for prioritizing and organizing tasks for my business.”
 • “Create a plan for delegating tasks and responsibilities within my team.”
 • “Suggest three ways to automate repetitive tasks in my [industry] business.”
 • “Identify five strategies to manage stress and maintain a work-life balance.”
 • “Propose a system for tracking and measuring productivity for my team.”
 • “Recommend three methods for setting and achieving short-term and long-term business goals.”

🌐 3. Prompts สำหรับบริหารจัดการทีม 🌐

 • “Recommend three methods for providing constructive feedback to team members”
 • “List five qualities to look for when hiring new team members for my [industry] business.”
 • “Suggest three strategies to improve communication within my team.”
 • “Identify five techniques to motivate and engage my employees.”
 • “Propose a plan for conducting effective team meetings.”
 • “Recommend three methods for providing constructive feedback to team members.”
 • “Create a system for tracking and evaluating employee performance.”
 • “Suggest three strategies for managing conflicts and resolving issues within my team.”
 • “Identify five ways to foster a positive and inclusive company culture.”
 • “Propose a plan for implementing professional development opportunities for my employees.”
 • “Recommend three methods for recognizing and rewarding employee achievements.”

🌐 4. Prompts ช่วยเขียนอีเมลทางธุรกิจ 🌐

 • “Write a professional email introducing my new business to potential clients.”
 • “Compose a follow-up email for clients who have not responded to a previous inquiry.”
 • “Craft an email to announce a new product or service to existing customers.”
 • “Create an email template for requesting testimonials or referrals from satisfied clients.”
 • “Write a polite email declining a business proposal or collaboration.”
 • “Compose an email to address and resolve a customer complaint.”
 • “Craft a thank-you email to a client after a successful project completion.”
 • “Create an email to inform customers of changes in pricing or terms of service.”
 • “Write a professional email to request a meeting with a potential business partner.”
 • “Compose a promotional email to announce a limited-time offer or discount.”

🌐 5. Prompts สำหรับการวางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ 🌐

 • “Outline a business plan for a [industry] startup.”
 • “Create a SWOT analysis for my [industry] business idea.”
 • “Generate a marketing plan for my [industry] business.”
 • “Develop a sales strategy for my [industry] company.”
 • “Identify five potential revenue streams for my [industry] business.”
 • “List three strategies to improve customer retention in my [industry] business.”
 • “Propose a plan to expand my [industry] business into new markets.”
 • “Suggest three cost-cutting measures to improve profitability in my [industry] business.”
 • “Develop a plan to strengthen my [industry] company’s online presence.”
 • “Outline a financial forecast for my [industry] business for the next three years.”

ที่มา: How ChatGPT Can Help You in Business

trending trending sports recipe

Share on

Tags