Fan Token

Total Posts : 1 post

Blockchain

Cryptocurrency กับการเข้ามามีบทบาทในโลกของฟุตบอลยุคใหม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันเรื่องราวธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวกับโลกของ Cryptocurrency เริ่มมีส่วนร่วมกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทุกที ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือจะเป็นการนำมาเพื่อใช้เป็นสกุลเงินใหม่ในประเทศต่างๆ ก็ดี ซึ

11 ก.ย. 21 1 min read