Fight or Flee

Total Posts : 1 post

Fight or Flee

Sense of control กลไกสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่รอดอย่างมีความสุข

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความมหัศจรรย์อย่างมากในการดำรงชีวิต โดยกลไกหนึ่งที่ทำให้มนุษย์สามารถอยู่รอดมาแต่โบราณกาลนั้น คือ กลไกเอาตัวรอดของมนุษย์ และกลไกนี้ทางจิตวิทยาเรียกว่า กลไก Fight or Flee การสู้หรือหนีนั่นเอง กลไกนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ แม้

30 มิ.ย. 20 1 min read