Message Box Canvas

Total Posts : 1 post

The ORGANICE

เรียนรู้เทคนิคจาก ‘Message Box Canvas’ จากรายการ The ORGANICE

🎯 #รู้จัก ‘Message Box Canvas’ เทคนิคสื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่อง 💬 ใครที่….อยากสื่อสารได้ชัดเจน  💬 ใครที่….อยากสื่อสารให้ได้ใจ และได้ความ 💬 ใครที่….อยากทำให้ผู้ฟัง ฟังแล้วอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง  เชื่อว่ามนุษย์ทำงานทุกคนต้องเคยเจอ คือเวลาเราเตรียมเรื่องที่อยากมาพูด เมื่อสื

29 ก.พ. 24 1 min read