The Best Place To Work

Total Posts : 1 post

Creative Talk

8 วิธีเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานให้เป็นเพื่อนในชีวิตจริง

ถ้าคุณอยากจะสร้างมิตรภาพกับใครสักคน แน่นอนว่าความสัมพันธ์นั้นมันจะต้องมีอะไรมากกว่าเรื่องของงานหรือว่าเรื่องผิวเผินในชีวิตประจำวัน และมันหมายความว่าในสถานการณ์นี้จะต้องมีใครบางคนที่ลดกำแพงลงหรือแสดงความเปราะบางออกมา เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขึ้นมาได้สำเร็จ… ‘Ron Friedman’

08 ธ.ค. 21 1 min read