CTC2019: The Art of People: How to Manage, Improve and Communicate to People Around You

Last updated on มิ.ย. 4, 2019

Posted on ม.ค. 30, 2019

ใน session นี้คุณรวิศไม่เพียงแต่จะพูดเรื่องการจัดการ แต่รวมไปถึงการสื่อสารกับคนรอบข้าง ทำอย่างไรให้เขาสามารถเข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามนำเสนอ การพัฒนามนุษย์อย่างไรให้เติบโตและมีความสามารถทันโลก เชื่อว่า session นี้เหมาะกับทุกคน เพราะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใดก็ได้ ลูกค้าของคุณก็คือมนุษย์ เพื่อนร่วมงานของคุณก็คือมนุษย์ แล้วเหตุใดเรื่องการจัดการมนุษย์จะไม่มีความสำคัญ

trending trending sports recipe

Share on

Tags