CTC2019: Innovation in Music Art & Recreation

Last updated on ก.ย. 6, 2019

Posted on ม.ค. 30, 2019

เทรนด์หนึ่งที่กำลังมาถึงและทุกคนจำเป็นต้องรู้คือ เทรนด์ของคำว่า “MAR TECH” ซึ่งย่อมาจากคำว่า Music, Art & Recreation แล้วอะไรคือ MAR TECH? และ MAR TECH จะเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจำวัน หรือ ธุรกิจของเรา? พบกับคุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ จาก TCEB, คุณศรุต วานิชพันธุ์ จาก Garena และคุณเกียรติยศ พานิชปรีชา จาก Bitstudio ที่จะมาแชร์ความรู้ และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Innovation ใหม่ของคำว่า MAR TECH

trending trending sports recipe

Share on

Tags