Curious Mindset

Total Posts : 1 post

Agile Mindset

อริญญา เถลิงศรี “อยากประสบความสำเร็จ ต้องเรียนรู้ที่

“คำตอบที่ต้องเข้าใจ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ คือ เราต้องออกแบบว่า เราต้องการเป็นใคร ทำอะไร เป็นอย่างไร” แนวคิดที่คุณอริญญา เถลิงศรี Chief Capability Officer & Managing Director of SEAC (Southeast Asia Center) ได้กล่าวไว้บนเวที Creative Talk Conference 2020  ทุกคนอยากประสบความสำเร็จ แต่การที

28 ม.ค. 20 1 min read