Face Detection

Total Posts : 1 post

Data

แนวทาง Personalized Marketing ในโลกจริงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไม่

Contextual Marketing หรือการใช้ “บริบท” ของความสนใจ พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายมาทำการตลาดแบบ Personalize เพื่อมองหาว่าพวกเขาสนใจอะไรอยู่ ต้องการอะไร หรือกำลังมองหาอะไร ทั้งหมดทั้งมวลทำได้โดยอาศัย Data ที่สามารถเก็บและนำมาประมวลผลได้ผ่านสื่อดิจิตอล แต่ถ้าเป็นบนโลกความเป็นจริงล่ะ?  ถ้

14 เม.ย. 21 2 min read