Future of Work

Total Posts : 3 posts

Skills

8 ทักษะของคนทำงานต้องมี ในยุคที่เราต้องใช้ AI กันมากขึ้น

8 ทักษะของคนทำงาน ที่นักจิตวิทยาใช้เพื่อปรับตัวให้ทันโลก และประสบความสำเร็จในยุคของ AI ในการรับมือก่อนใคร และฝึกฝนทักษะเหล่านี้ให้เกิดความชำนาญมากที่สุด

10 เม.ย. 24 1 min read
Business

7 เรื่องที่องค์กรต้องเข้าใจทีมงาน เพื่อการทำงานในปี 20

ต่อจากพาร์ทที่แล้ว ในประเด็นของ ‘7 เรื่องที่องค์กรต้องเข้าใจทีมงาน’ ที่ทาง Korn Ferry ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องของการดูแลทีมงานในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นความท้าทายสำหรับทุกๆ องค์กร ยิ่งสถานการณ์ภายนอกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลามากเท่าไหร่ ทุกฝ่ายยิ่งต้องปรั

13 ม.ค. 22 1 min read
Business

7 เรื่องที่องค์กรต้องเข้าใจทีมงาน เพื่อการทำงานในปี 20

ก้าวเข้าสู่ปี 2022 แล้ว หนึ่งสิ่งที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญในแผนการดำเนินงานในแต่ละปีนั้นหนีไม่พ้นเรื่องของ “ทีมงาน” เพราะความท้าทายขององค์กรในปีนี้เป็นผลกระทบจากเรื่อง The Great Resignation ที่เป็นเรื่องใหญ่ของปี 2021ดังนั้นโจทย์ใหม่ของปี 2022 จึงเป็นเรื่องของการเปลี

12 ม.ค. 22 1 min read