Hummingbirds Consulting

Total Posts : 1 post

Content Shifu

ร่วมสร้าง Martech Report 2023 ฉบับแรกของประเทศไทยกับ Content Shifu & Hummingbirds Consulting

ครั้งแรกของประเทศไทย กับการร่วมมือกันระหว่าง Content Shifu และ Hummingbirds Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Research ในการจัดทำ Martech Report 2023 ฉบับแรกของประเทศไทย ที่มุ่งนำเสนอ Insight ของการใช้งาน Martech ในวงการตลาดประเทศไทยตลอดปีที่ผ่านมา และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 ข้างหน้า เพื่อเป็นเสมือนไกด์นำทางทุ

31 ต.ค. 22 1 min read