Nadao Bangkok

Total Posts : 1 post

May The Quote Be With You

เลือดข้นคนจาง - เต้ยสอนอะไรเราอยู่

“แล้วมาพูดอะไรเอาตอนนี้ รู้ตัวบ้างไหมว่าความน่าเชื่อถือของตัวเอง มันเหลือแค่ไหนแล้ว ตอนนี้พี่ไม่รู้จะเชื่ออะไรเต้ยได้แล้ว” เต้ย ตัวละครจาก “เลือดข้นคนจาง” ที่ใช้อารมณ์นำการกระทำทุกอย่าง ทั้งอารมณ์โกรธ รัก หลง กำลังถูกต้อนให้ยอมรั

22 ต.ค. 18 1 min read