Nexo Card

Total Posts : 1 post

Creative Talk

ทำความรู้จัก Nexo Card บัตรที่เชื่อมโลกคริปโตฯ และโลกจริงไ

ในโลกยุคใหม่ ยุคที่ธุรกิจการเงินอย่าง Cryptocurrency เริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้น ทั้งในแง่ของการลงทุนและการเป็นสกุลเงินในอนาคตต่างๆ ทำให้ถึงตอนนี้แล้ว หลายๆ บริษัทเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจับจ่ายให้มีการใช้รูปแบบของระบบ Cryptocurrency

10 พ.ย. 21 1 min read