Opportunity

Total Posts : 1 post

Business

The A-Class - The Master Series

The A-CLASS คือ Training Course ที่เชื่อว่าการได้เรียนจากผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้จริงในธุรกิจ จะทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่ง The A-CLASS ได้เชิญ วิทยากรระดับเกรด A ทั้งผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ อาจารย์ และนั

21 ส.ค. 17 2 min read