Social Distancing

Total Posts : 1 post

COVID-19

การกลับมาของ Drive-In Theater โรงหนังกลางแจ้งที่รักษาระยะห่างร

แล้วชีวิตของทุกคนก็เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง เมื่อโรคระบาดลุกลามไปทั่วโลก คุกคามความเป็นอยู่ของเราจนต้องปรับทั้งวิถีการทำงาน การกิน และการอยู่ภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างไร แต่มนุษยชาติไม่เคยแล้งความคิดสร้างสรรค์ โจทย์ใหญ่

26 มี.ค. 20 1 min read