4 เรื่องเล่า “ในหลวงภูมิพล" พระมหากษัตริย์นักครีเอทีฟ

Last updated on ต.ค. 22, 2019

Posted on ต.ค. 12, 2018

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแรงบันดาลใจของปวงชนชาวไทย ด้วยพระอัจฉริยภาพรอบด้าน พระองค์ทรงเป็นนักประดิษฐ์ มีการค้นคว้าหาความรู้ รวบรวมข้อมูล แล้วสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน จนกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้ประชาชนได้สานต่อ

วันนี้ Creative Talk Live ก็ได้รวบรวม 4 เรื่องราวของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาฝากกัน

ทฤษฎีแกล้งดิน
เมื่อปี 2542 พระองค์ทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาส ทรงพบว่า ดินในพื้นที่มีการแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด จนทำการเกษตรไม่ได้ พระองค์จึงพระราชทานแนวคิด “แกล้งดินให้เปรี้ยว” โดยขังน้ำไว้ให้ดินมรสภาพเปรี้ยวจัดจนขีดสุด แล้วระบายน้ำออก และฟื้นฟูปรับสภาพดินด้วยปูนขาว จนดินมีสภาพดี กลับมาใช้ในการเพาะปลูกได้ตามปกติ

โครงการแก้มลิง
โครงการนี้พระองค์ทรงได้แนวคิดจากการที่ลิงอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มคราวละมาก ๆ จนหมดหวี แล้วค่อยนำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างพื้นที่กักเก็บน้ำฝนเอาไว้ เพื่อเป็นการชะลอน้ำและรอการระบายออกภายหลัง

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล Global Leader Award พร้อมจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวม 11 ฉบับ จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้แก่ ฝนหลวง, กังหันน้ำชัยพัฒนา, เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ, ไบโอดีเซล, น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์สำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะ, โครงการแกล้งดิน, ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย, อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์, เครื่องอุทกพลวัต และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืช

อัครศิลปิน
พระองค์ทรงมีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะในหลายแขนง อาทิ ด้านดนตรี พระองค์ทรงมีเพลงพระราชนิพนธ์คำร้องและทำนอง ทั้งหมด 48 บทเพลง ตั้งแต่ 18 พรรษา รวมถึงด้านวรรณศิลป์ พระองค์ทรงถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างสละสลวย ลื่นไหล ทรงมีหนังสือพระราชนิพนธ์ 8 เล่ม และการถ่ายภาพ จิตกรรม หัตถกรรม โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน” แปลว่า ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ

ด้วยพระอัจริยภาพอันล้ำเลิศของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้เห็นเป็นแบบอย่าง และน้อมนำไปปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทได้

ขอบคุณภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ โดย Chermata

trending trending sports recipe

Share on

Tags