CTC2019 : Stock Photo Trends for Buyers and Contributors

Last updated on มิ.ย. 4, 2019

Posted on ม.ค. 30, 2019

จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าหมดยุคของการใช้ Stock photo แล้ว? และการเปิดโอกาสให้ “ใครก็ได้” สามารถถ่ายรูปจาก “กล้องอะไรก็ได้” เพื่อส่งเข้าไปขายนั้นคือกลยุทธ์อะไร

Session นี้ Number 24 ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทย จะมาอธิบายเทรนด์การใช้รูปภาพ stock photo และเทคนิคการส่งรูปไปขายบนระบบของ Shutterstock เพื่อให้คุณได้เข้าใจและลงลึกถึงการซื้อและขายรูปภาพ

trending trending sports recipe

Share on

Tags