Academy

Total Posts : 3 posts

Article

สรุป 4 บทเรียนวิชาทำเกินจากความไม่รู้ สู่การสร้างหลักสูตร ABC โดยคุณโจ้ ธนา และคุณหนุ่มเมืองจันท์

ความไม่รู้ คือขุมทรัพย์ของการทำธุรกิจเพราะเมื่อเราไม่รู้ เราจะเจ็บเป็น และรู้วิธีแก้การแก้ปัญหาจากความล้มเหลวที่เราไม่รู้

17 ก.ย. 23 1 min read