Big Five Personality Traits

Total Posts : 1 post

Peopleship

แบบทดสอบบอกนิสัยที่แท้จริงของเรา ด้วย Big Five Personality Traits

Big Five Personality Traits จะทำให้เรา ‘รู้จักตัวตนที่แท้จริง’ ของตัวเอง เป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับการวิจัยจากนักจิตวิทยาที่พูดถึงพื้นฐานบุคลิกลักษณะเฉพาะของมนุษย์ โดยเน้นไปที่การศึกษาลักษณะนิสัย (Traits) เป็นหลัก

09 มี.ค. 24 1 min read