CareerVisa Digital

Total Posts : 1 post

Katalyst

สร้าง Growth Mindset ในองค์กร ทำได้อย่างไร

เพราะองค์กรจะเติบโตและพัฒนาได้ ไม่ใช่แค่ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการสร้างองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนคือการพัฒนาคน สร้าง Growth Mindset ในองค์กร ทำได้อย่างไร “Growth Mindset” คืออะไร มีผลอย่างไรต่อองค์กร ทำไมปัจจุบันคนถึ

11 ม.ค. 23 1 min read