Customer Insight

Total Posts : 2 posts

Framework

Customer Insight ก็เหมือนการจีบกัน ถ้ารู้จัก รู้ใจเขามากพอ เราจะมัดใจลูกค้าได้ รวมเทคนิคพิชิตใจ ใช้ได้จริง

ในเชิงของการทำธุรกิจ มันมีเรื่องอะไรบ้างหรือการกระทำอะไรบ้าง ที่จะทำให้ลูกค้า ‘รับรู้’ (perceive) ให้เขาเชื่อใจเราได้ 1. Gather Deep Customer Insight * เริ่มจาก เข้าใจ Customer Insight การที่เรารู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร 2. Personalize Customer Interactions * เมื่อไหร่ที

06 ก.ค. 24 1 min read