Fiction

Total Posts : 1 post

Creative Talk

เข้าใจโลกใบนี้ และความเป็นมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นผ่านก?

อาจมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าตัวหนังสือที่บอกเล่าความจริง หรือให้ความรู้ แบบ nonfiction จะให้ประโยชน์กับเราได้มากกว่า fiction หรือว่านิยาย และบางคนก็อาจมองว่าการอ่านนิยายนั้นให้ได้แค่ความบันเทิงทางใจ ทว่าในความเป็นจริงแล้วนิยายอาจให้อะไรกับเราได้มากกว่านั

19 พ.ย. 21 1 min read