Myth

Total Posts : 1 post

Creative

‘เทรุเทรุโบซุ’ ตุ๊กตาไล่ฝนสุดน่ารัก ที่มีเบื้องหลังแสนเศร้าสลด

‘ฝน’ หนึ่งในปรากฏการณ์ทางอากาศที่เราต่างทั้งรักทั้งเกลียด เราจะรักฝนก็ต่อเมื่อ เราไม่อยากออกไปไหน แต่ในทางกลับกัน เราจะเกลียดฝนเมื่อต้องมีเหตุให้ออกไปข้างนอก

17 ก.พ. 23 1 min read