Technology Specialist

Total Posts : 1 post

Business Development Analyst

รู้ก่อนจะรู้งี้! ทักษะที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ดีกว่า?

ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสเกิดขึ้นบนโลก ชีวิตของเราทุกคนต่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งชีวิตประจำวัน การปฏิสัมพันธ์ และการทำงานในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้เราต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อที่จะก้าวให้ทันความต้องการในตลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้

08 ก.ย. 21 1 min read