Baby Boomer

Total Posts : 2 posts

Bulider

คน Gen R คืออะไร ทำไมองค์กรต่าง ๆ ถึงสนใจคนกลุ่มนี้

โดยปกติแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Generation เราจะนึกถึงการแบ่งกลุ่มคนตามช่วงเวลาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Builder, Baby Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z รวมไปถึง Generation คาบเกี่ยวอย่าง Xennial (คาบเกี่ยวระหว่าง Gen X กับ Gen Y)  และ Zennial (คาบเกี่ยวระหว่

25 ต.ค. 21 1 min read
Baby Boomer

สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย 4 Generations

จากผลการสำรวจเก็บข้อมูลคนใช้อินเทอร์เน็ตไทยในปี 2562 ที่ผ่านมา เราพบว่าคนแต่ละรุ่น (Generation) มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันออกไป หลักๆ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ * Baby Boomer * Gen X * Gen Y * Gen Z 1. Baby

02 มิ.ย. 20 1 min read